شاعر بغض  خودش  را ،

     در کاغذی مچاله می پیچید .

     نقاش می دید ،

     رنگهایش لگدمال می شود .

     اما تو ،

           تنها ،

           خودت را ،

           به باد می سپردی ،

           پیش از آنکه ،

           به رویاهایت ،

                        تجاوزکنند.


از هفت پرده

/ 1 نظر / 20 بازدید