رزم آوران نور درخشش دیدگان خویش را حفظ می کنند .
دنیایی اند، بخشی از زندگی دیگرانند و سفر خویش را بدون کشکول و پاپوش می آغازند.بارها می ترسند، همواره درست عمل نمی کنند. 
برای چیزهای بیهوده رنج نمی برند، گاه کرداری پست از آنان سر می زند، گاه خود را از بالیدن ناتوان می یابند. اغلب خود را سزاوار برکت یا معجزه ای نمی دانند.
همیشه به کای که انجام می دهند ایمان ندارند.
شب هاب بسیار در نور شمع بیدار می مانند و گمان می کنند زندگی شان معنایی ندارد.
برای همین رزم آور نورند، چون اشتباه می کنند، چون تردید می کنند، چون دلیلی می جویند...و بی تردید آن را خواهند یافت.


/ 0 نظر / 3 بازدید