بیا تا شروع کنیم

در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم

مهم نیست چگونه و چطور و چند          به یک تلنگر ساده بیا تا رجوع کنیم


/ 1 نظر / 3 بازدید
سامی دخت

به یک تلنگر ساده بیا تا رجوع کنیم اخییییییییییییییییییییی...نازی.قشنگ بود و پر از سادگی و صداقت