خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو

ای حیات دوستان دربوستان بی من مرو

دیگرانت عشق می خوانندومن سلطان عشق

ای توبالاتر زوهم دیگران بی من مرو

/ 0 نظر / 2 بازدید