نفسی عمیق بکش . و با نفس خودت همه چیزهایی رو که نداری و در تمنای داشتنش هستی به دورن بفرست و اونها رو خوب لمس کن

چه چیزهایی هستن ؟

اونها بین تو و زندگی حقیقی تو که در اینجا و اکنون جاریه فاصله انداختن ..

اونها مانع تجربه زندگی هستن.

نفست رو به بیرون بده و همه اون چیزها رو به بیرون بفرست .

تو ! معجزه خلقت هستی . نمی بینی؟

تنها یک چیز هست که زندگی رو بر سر تو آوار می کنه .... توقع !

هیچ چیز در زندگی نفرت انگیز تر از توقع نیست . تنها یک چیز هست که وجود تو رو از سلامت و شادابی سرشار میکنه و اون هم بخشش بی چشم داشت هست.

ببخش همه کسانی را که صادقانه حرف دلت را شنیدند روبرویت به تو حق دادند و پشت سرت تیشه به زندگیت زدند.

ببخش نه به این دلیل که آنها سزاوار بخششند . تنها به این دلیل که تو سزاوار آرامشی..

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید