شک مکن به کسی که

                     می گوید :

                                « می هراسم »

                    بیم از آن کس داشته باش

                   که می گوید :

-         به هیچ چیز هیچ شکی نیست .


/ 1 نظر / 2 بازدید
بدبین

از این شک ها که می گویی سالها است که سیلی می خوریم.