به خاموشی ما منگر

که ما خود معدن رازیم

فلک بشکست بال ما

وگرنه اهل پروازیم

/ 0 نظر / 2 بازدید