ای یار ما دلـــدار ما ای عالــم اســـرار مــــا

ای یوسف دیـــدار مـــا ای رونق بــازار مـــا

نک بر دم امسال ما خوش عاشق آمــد پار ما

ما مفلسانیم و تویی صـد گنج و صد دینار مــا

ما کاهلانیم و تویی صد حج و صد بیکــار ما

ما خفتگانیم و تویی صد دولت بیدار مـــــــــا

ما خستگانیم و تویی صد مــرهم بیمـــار مـــا

ما بس خرابیم و تویی هــم از کرم معمار مـا

من دوش گفتـــم عشق را ای خسرو عیار مـا

سر درمکش منکر مشو تو برده ای دستار ما

واپس حوابم داد او نی او توست این کار مــا

چون هرچ گویی وادهد همچون صداکهسارما

من گفتمش خود ما کهیم و این صدا گفتار مــا

زیرا که که را اختیاری نبود ای مختار مـــــا

/ 0 نظر / 2 بازدید