دیروز و امروز

دیروز چون دو واژه به یک معنی از ما دو نگاه
هر یک سرشار دیگری
اوج بیگانگی و امروز چون دو خط موازی
در امتداد یک راه یک شهر یک افق
بی نقطه تلاقی و دیدار حتی در جاودانگی

ش.کدکنی

/ 1 نظر / 18 بازدید