چو در زمین خدایم نمی پذیرد کس

به شهر قلب خودم 

شهروند می گردم

و یک اتاقک کوچک 

کنار سایه غربت 

....اجاره خواهم کرد

          " هارون راعون "

/ 1 نظر / 17 بازدید