اى خشمِ به جان تاخته، توفانِ شرر شو/ اى بغضِ گل انداخته، فریادِ خطر شو/ اى روىِ برافروخته, خود پرچمِ ره باش... / اى مشتِ برافراخته, افراخته ترشو/ اى حافظِ جانِ وطن، از خانه برون آى/ از خانه برون چیست که از خویش به در شو/ گر شعله فرو ریزد، بشتاب و میندیش/ ور تیغ فرو بارد، اى سینه سپر شو

/ 0 نظر / 2 بازدید