ای خداوند ، ای خداوند

به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم

وبه مؤمنان ما روشنایی وبه روشنفکران ما ایمان

وبه متعصبین ما فهم وبه فهمیدگان ما تعصب

وبه پیران ما درک وبه جوانان ما آگاهی

وبه اساتید ما هدف وبه دانشجویان ما عقیده

وبه خفتگان ما بیداری وبه بیداران ما اراده

وبه مبلغان ما حقیقت وبه دینداران ما درستی

وبه نویسندگان ما تعهد وبه هنرمندان ما درد

وبه شاعران ما شعور وبه محققان ما هدف

وبه نشستگان ما قیام وبه راکدان ما تکان

وبه مردگان ما حیات وبه کوران ما نگاه

وبه خاموشان ما فریاد وبه فرقه های ما وحدت

وبه حسودان ما شفا وبه خودبینان ما انصاف

وبه فحاشان ما ادب وبه مجاهدان ما صبر

وبه مردم ما خودآگاهی

وبه همه ملت ما همت تصمیم واستعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت بخش.
/ 0 نظر / 2 بازدید